FAQs Complain Problems

News and Notices

खाता बन्द गर्ने सम्बन्धमा

खाता बन्द गर्ने सम्बन्धमा

मुहान दर्ताको सूचना ( वार्ड न. ५ )

मुहान दर्ताको सूचना ( वार्ड न. ५ )

उपस्थित हुने सम्बन्धमा

नगर सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

Notice

Invitation for Bid

Invitation for bid

Returnee Syllabus

विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तुको व्यवसायिक उपयोगमा लाग्ने कर र विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

कर संकलन सम्बन्धि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तुको व्यवसायिक उपयोगमा लाग्ने कर र विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

सूचना

Invitation for Bids

Invitation for Bids

Invitation for Bids

सूचना

सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उधम गरेका उधमीलाई सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा