FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

जन्मको अनुसूची–२ (नियम ५ संग सम्बन्धित) बमोजिमको सूचना फाराम (भरेको हुनुपर्ने)
आमा/बाबुको विवाहदर्ताको प्रतिलिपि
आमा/बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
सूचकको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
कर्मचारीको छोराछोरीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस
आमा-बाबु बसाई सराई भै आएको भए सोको प्रतिलिपि
अस्पतालमा जन्मिएको भए सोको प्रमाणको प्रतिलिपि
वडाको किटानी सिफारिस
दस्तुर न.पा.को नियमानुसार
माथि उल्लेखित प्रक्रिया पुरा भएपछि अनुसूची–१२ अनुसारको प्रमाण–पत्र उपलब्ध गराईनेछ