योजना तथा परियोजना

वडा नं. १४ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.ब. २०७४ /७५ का लागि वडा न. १४ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु

१. स्याउली वडारथोक जुढीगाँउ अमोटे काउले सडक - रु.२३०००००/-

२. कुपागाउ रिमाल्डी सडक - ३०००००/-

३. देउराली रातमाटो मैयादेवीस्थान सडक - ३०००००/-

४. चिण्डेखर्क कातिके जातेखर्क सडक - २०००००/-

वडा नं. १३ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.ब. २०७४/७५ का लागि वडा नं. १३ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

१. सादीखोला,खुर्सानीखर्क, ढोडखोला सडक नयाँ निर्माण - रु. ३०००००/-

२.लाटीचौतारा आउती खोला नयाँ सडक निर्माण - रु. ३०००००/-

३. खलचेत भस्मे नयाँ सडक निर्माण - रु. ३०००००/-

वडा नं. १२ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.ब. २०७४/७५ को लागि वडा नं. १२ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

१. थुम्की जनकमोड रिजाल डाँडा सडक स्तर उन्नती - रु. १५०००००/- 

२. पचघरे थापा भञ्ज्याङ जमुने चौर सडक ट्याक निर्माण मर्मत - रु. २०००००/-

३. दामगाडे ढु·े कुवा सडक स्तर उन्नती - रु. २०००००/-

वडा नं. १० बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.ब. २०७४/७५ का लागि वडा नं. १० बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 हनुमान डाडा लप्से ढोडेनी भार्माले स्वतीवगर सडक निर्माण 700000 

2 दामगाडे नयाँगाउँ कुमाई ज्यामरुङ हुदै घुम्ती सडक सुधार 500000 

3 ढाडगाउँ सेरावेसी सडक सुधार 300000 

वडा नं. ९ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.ब. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ९ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 छाप सातमुरे धारा खानेपानि खानेपानी ट्यांकी निर्माण 200000 

2 तातोपानि खानेपानि लिफ्ट सहित ट्यांकी निर्माण 200000

3 धाराखोला खानेपानी ट्यांकी निर्माण 200000 

वडा नं. ८ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ. ब. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ८ बाट छनौट भई स्वीकृत भयका योजनाहरु -

1 मुरलीभञ्ज्याङ वृहत खानेपानी योजना विस्तार व्यवस्थापन 700000 

2 ससाह ज्यामिरे खानेपानी ट्याङ्की निर्माण र व्यवस्थापन 400000 

3 अमरावती खानेपानी मर्मत तथा व्यवस्थापन 300000

वडा नं. ७ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.ब. २०७४/७५ का लागि वडा नं.७ बाट छानुत भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 पिप्ले खानेपानी मर्मत योजना 200000 

2 हाँडिखोला खानेपानी मर्मत योजना 200000 

3 सातमुले खानेपानी मर्मत योजना 300000 

4 वडा कार्यालय सम्म सडक निर्माण 400000 

वडा नं. ६ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ. व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ६ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 कुसुन्डे आमा समुह भवन निर्माण 450000 

2 नेवारपानी वैद्यडाँडा दलित सामुदायिक भवन 250000 

3 नवलपुर जनजाति सामुदायिक भवन निर्माण 200000 

4 बालबालिकाको क्षामता तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम 200000 

वडा नं. ५ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ. ब. २०७४/७५ का वडा नं. ५ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 बाँझोगरा खेलमैदान निर्माण 200000 

2 आकासे औतारा सामुदायिक भवन निर्माण तथा फर्निचर 150000 

3 पन्चकन्या मा.वि. पूर्वाधार निर्माण गर्न 400000 

4 धादिङवसी खाल्टे डाडा गाउ कोसी खोला सडक मर्मत 350000 

वडा नं. ४ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ४ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 मातृशिशु स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम 100000 

2 भगवती आमा समुह भवन निर्माण रिजालथोक 200000 

3 गैरीगाउँ सौचालय निर्माण योजना 100000 

4 मरणघाट निर्माण जलधारे 100000 

Pages